The model of trees for the restoration of historical manor parks in Estonia

Authors

  • Nele Nutt Tartu college, School of Engineering, Tallinn University of Technology
  • Ardo Kubjas Tartu college, School of Engineering, Tallinn University of Technology

DOI:

https://doi.org/10.22616/j.landarchart.2020.17.03

Keywords:

historical parks, dendrology, tree species, manor park, natural species

Abstract

The aim of this article is to work out the methodological basis for the restoration of historical manor parks according to the requirements of the Florence Charter. This is why the park is not studied as an object of biodiversity but as a built monument and an architectural piece, whose composition is mainly created by woody plants particularly trees.
The purpose of the current research was to clarify the proportion of examples of distinct tree species in manor parks today and to determine the main tree and shrub species originally used in manor parks. Working out the model for the composition of stands of trees in a historic park. The model for the composition of stands of trees in a historic park was developed. The article summarizes the results of a survey what is a part larger study that explores and understand the key characteristics of Estonian Manor Ensembles and parks.

Author Biographies

Nele Nutt, Tartu college, School of Engineering, Tallinn University of Technology

PhD, senior lecturer and researcher at Tartu collage, School of Engineering, Tallinn University
of Tehnology, Puiestee 78, Tartu 51008, Estonia; nele.nutt@taltech.ee, ph. +372 620 4800

Ardo Kubjas, Tartu college, School of Engineering, Tallinn University of Technology

PhD student at Tartu collage, School of Engineering, Tallinn University of Tehnology,
Puiestee 78, Tartu 51008, Estonia; E−mail: ardo.kubjas@taltech.ee

References

Üprus, H. Mõisaansamblitest ENSVs [About Manor Complexes in Soviet Estonia], Muinsuskaitseamet, 1975, VRV, P-2525. (In Estonian)

Üprus, H. Mõisaarhitektuuri uurimisest [About the Research on Manor Architecture]. Ehitus ja arhitektuur, 1978, No. 2, p. 3-7. (In Estonian)

Maiste, J. Mõisaarhtektuuri inventeerimise algus [The Beginning of Manor Architecture Inventory]. Ehitus ja arhitektuur, 1978, No. 2, p. 8-12. (In Estonian)

Nutt, N. 2011. Helmi Üprus mõisaparkide uurijana [The Heritage of Helmi Üprus – a Study of the Historic Manorial Parks]. Acta Architecturae Naturalis, 2011, No. 1, p. 153−160. (In Estonian)

Uustal, M. Taimekasutus Eesti mõisaaedades [Plant Use in Estonian Manor Gardens]. Master Thesis. Estonian Agricultural University, 2003. 76 p. (In Estonian)

Tarkin, E. Eesti regulaarne mõisaansambel maastikus. Uuring maastiku avatuse, mõisasüdame ulatuse ning teekoridoride muutustest [Estonian Formal Manor Ensemble. The Change in Openness of the Landscape,Manor’s Heart and Roads]. Master Thesis. Tallinn University of Technology, 2011. 59 p. (In Estonian)

Mihkelson, H. Eesti 18.–19. sajandi regulaarpark. Pargi ja maastiku suhe [Estonian Regular Park in 18th-19th century. Relationship Between Park and Landscape]. Master Thesis. Tallinn University of Technology, 2010. 66 p. (In Estonian)

Heringas, D. Eesti 18.–19. sajandi regulaarpark. Pargiruumi säilivus Estonian [18th-19th century regular park. The level of preservation of park space]. Master Thesis. Tallinn University of Technology, 2009. 67 p. (In Estonian)

Vaine, J. Eesti 18.–19. sajandi regulaarpark. Pargiruumi kompositsioon [Estonian regular park in 18th-19th Century. The Composition of the Park]. Master Thesis. Tallinn University of Technology, 2009. 191 p. (In Estonian)

Nutt, N. The restoration of nationally protected Estonian manor parks in the light of the florence charter. Ph.D. thesis. Tallinn University of Technology, 2017. 160 p.

Nurme, S., Nutt, N., Hiob, M. Baroque Park in Estonia. In: Landscape & Ruins Planning and Design for the Regeneration of Derelict Places, Genova, 2009, p. 12-13.

Nurme, S., Nutt, N., Hiob, M., Hess, D. Talking ruins: The Legacy of Baroque Garden Design in Manor Parks of Estonia. In: Landscape Archaeology Between Art and Science: LAC 2010: First International Landscape Archaeology Conference, Amsterdam. Amsterdam University Press, 2012, p. 115–125.

Nurme, S., Kotval, Z., Nutt, N., Hiob, M., Salmistu, S. Baroque Manorial Cores and the Landscape. Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development, 2014, No. 4(2), p. 166−183.

Nurme, S. Understanding the role of 18th century Estonian manor ensembles in contemporary planning and conservation. Ph.D. thesis. Tallinn University of Technology, 2019. 246 p.

University of Technology. 246 pp.Saarepuu, T. Autentsed puuliigid Hummuli, Kiidjärve, Kuremaa, Räpina, Unipiha ja Õisu mõisa pargis [Authentic Tree Species in Hummuli, Kiidjärve, Kuremaa, Räpina, Unipiha and Õisu Manor Parks]. Bachelor Thesis. Tallinn University of Technology, 2011. 83 p. (In Estonian)

Saarepuu, T. Taastava ajaperioodi probleem Eesti mõisaparkide restaureerimisel ja rekonstrueerimisel Puurmani, Saare, Võhmuta ja Õisu mõisa pargi näitel [The Probleem of Time Period in Restoring and Reconstructing Estonian Manor Parks in the Example of Puurmani, Saare, Võhmuta and Õisu Manor parks]. Master Thesis. Tallinn University of Technology, 2015. 153 p. (In Estonian)

Ratas, L. Kukulinna mõisa pargi hoolduskava [Maintenance Plan of The Kukulinn Manor Park]. Bachelor Thesis. Tallinn University of Technology, 2011. 50 p. (In Estonian)

Bassova, O. Väikeparkide hoolduskavad. Vara, Reola, Vesneri ja Kriimani parkide näitel [Maintenance Plans for Small Parks on the Examples of Vara, Reola, Vesneri and Kriimani Parks]. Bachelor Thesis. Tallinn University of Technology, 2012. 69 p. (In Estonian)

Bassova, O. Eesti regulaarsete mõisaparkide alleed maastikus [The Main Allées of the Estonian Regulaar Manor Parks in the Landscape]. Master Thesis. Tallinn University of Technology, Tartu College, 2014. 139 p. (In Estonian)

Paalo, P. Reljeef Eesti regulaarsete mõisaparkide kujunduses 1750–1850 [Relief in the Design of Estonian Regular Manor Parks Between 1750-1850]. Master Thesis. Tallinn University of Technology, 2013. 133 p. (In Estonian)

Nutt, N., Kubjas, A., Kaplinski-Sauk, M. Eesti ajalooliste mõisaparkide ja metsade puistu liigilise koosseisu võrdluse meetod [A Method for Comparing the Tree Species Composition of Estonian Historic Manor Parks and Forests]. Agraarteadus, 2020, No. 31(1), p. 66-69 (In Estonian)

Maiste, J. Eessõna [Foreword]. In: Alatskivi loss ja park: kahe meistriklassi materjale [Alatskivi Palace and Park: Material From Two Master Classes]. EKA Tallinna Restaureerimiskool, EPMÜ Keskkonnakaitse Instituut, 2003, p. 13-19. (In Estonian)

Maiste, J. Kõnelevad varemed [Talking Ruins]. In: Varemed [Ruins]. Eesti Kunstiakadeemia toimetised nr 15. EKA Restaureerimiskooli väljaanded nr. 2., 2004, p. 9-23. (In Estonian)

Maiste, J. Park ajas ja ruumis [Park In Time and Space]. In: Tartumaa mõisad. Tartu: Sakk ja Sakk. 2005, p. 4-9. (In Estonian)

Maiste, J. Maastik kui ikoon ja ikooniline maastik [Landscape as an Icon and Iconic Landscape]. In: Parkide restaureerimine [Restoration of Parks]. Tartu College of Tallinn University of Technology, Tartu, Estonia, 2008, p. 113-132. (In Estonian)

Maiste, J. Kolmas silm. Essee ilusast maastikust [The Third Eye. An Essay About a Beautiful Landscape]. Tallinn: Varrak, 2011, 236 p. (In Estonian)

Karro, K. Pargi ikonoloogia [The Iconology of Park]. In: Park on paradiis looduses ja kunstis [Park Is Paradise in Art and Nature]. Tartu: Estonian University of Life Sciences, 2009, p. 130-137. (In Estonian)

Sipelgas, K. Park – maastik raamis [Framed landscape]. Aeg ja ruum: uue muinsuskaitse poole [Time and Space – Towards a New Heritage Protection], 2009, No. 1, p. 45-55. (In Estonian)

Sipelgas, K. Mõispark kui ettekujutus [Manor Park as an Imagination]. In: Park on paradiis looduses ja kunstis [Park Is Paradise in Art and Nature]. Tartu: Estonian University of Life Sciences, 2009, p. 129-129 (In Estonian)

Purik, T. Looduslikku tasakaalu ohustavate taimeliikide riskihindamine [The Risk Assessment of Plant Species Endangering Natural Balance]. Bachelor Thesis. Estonian Agricultural University, 2011. 52 p. (In Estonian)

Purik, T. Parkide restaureerimiseks soovitatud võõrpuittaimede riskihindamine [Risk Assessment of Alien Woody Plant Species Recommended for Restoration of Parks]. Master Thesis. Estonian University of Life Sciences, 2013. 67 p. (In Estonian)

Purik, T., Ööpik, M. Parkide restaureerimiseks soovitatud võõrpuittaimeliikide riskihindamine [Risk Assessment of Alien Woody Plant Species Recommended for Restoration of Parks]. Acta Architecturae Naturalis, 2013, No. 3, p. 105-126. (In Estonian)

Nutt, N., Kubjas, A. Suitability of the Weber-Gut risk assessment methodology used in Central Europe for determining invasive woody plant species in Estonian historical parks. Metsanduslikud uurimused = Forestry studies, 2020, No. 72, p. 21-33.

Liira, J., Lõhmus, K., Tuisk, E. Old Manor Parks as Potential Habitats for Forest Flora in Agricultural Landscapes of Estonia. Biological Conservation, 2012, No. 146(1), p. 144−154.

Tuisk, E. Vanade antropogeensete puistute taimkate põllumajandusmaastikes [The Vegetation of Old Aged Human Made Stands in Agricultural Landscape]. Master Thesis. University of Tartu, 2009. 66 p. (In Estonian)

Lõhmus, K. Colonisation Ecology of Forest-Dwelling Vascular Plants and the Conservation Value of Rural Manor Parks. Ph.D. thesis. University of Tartu, 2014. 68 p.

Lõhmus, K., Paal, T., Liira, J. Long-Term Colonization Ecology of Forest-Dwelling Species in a Fragmented Rural Landscape – Dispersal Versus Establishment. Ecology and Evolution, 2014, No. 4(15), p. 3113−3126.

Lõhmus, K., Liira, J. Old Rural Parks Support Higher Biodiversity Than Forest Remnants. Basic and Applied Ecology, 2013, No. 14(2), p. 165−173.

Sinijärv, U. Kunst ja loodus pargis. Kujunduslike ja liigikaitseliste eesmärkide ühendamine parkide restaureerimisel ja hooldamisel Saare maakonna looduskaitsealuste parkide näitel [Art and Nature in Parks Combining Design Objectives and Biodiversity Conservation Objectives in Park Restoration and Maintenance on the Basis of Case Studies of Protected Parks in Saare County, Estonia]. Acta architecturae naturalis, 2013, No. 3. p. 45-70. (In Estonian)

Sinijärv, U. Kunst ja loodus pargis. Kujunduslike ja liigikaitseliste eesmärkide ühendamine parkide restaureerimisel ja hooldamisel Saare maakonna looduskaitsealuste parkide näitel [Art and Nature in Parks. Combining Design Objectives and Biodiversity Conservation Objectives in Park Restoration and Maintenance on the Basis of Case Studies of Protected Parks in Saare County, Estonia]. Ph.D. thesis. Estonian Arts Academy, 2012. 256 p. (In Estonian)

Sander, M. Field Report, Pärnu maakonna ja linna ning Sindi linna looduskaitsealuste parkide ja puiesteede ülevaade ning puittaimesiku nimestik [The List of Dendrologous Plants of Parks and Avanues Under Nature Protection in Pärnu County and Town and Sindi Town], 1996. (In Estonian)

Sander, H. Eesti võõrokaspuud 1950. ja 1960. aastatel Aleksei Paiveli käsitluses [Estonian Alien Conifers in 1950s and 1960s by Aleksei Paivel]. Metsanduslikud uurimused = Forestry studies, 2006, No. 44, p. 118-144. (In Estonian)

Sander, H. Võõrpuittaimed Balti kubermangudes (Eestis) 18. sajandi lõpul [Alien Woody Plants in Baltic Governorates (in Estonia) at the end of 18th Century]. Publicationes instituti Geographici Universitatis Tartuensis, 2008, No. 105, p. 108−132. (In Estonian)

Sander, H. Eesti kümme kõige levinumat võõrokaspuud [Ten Most Commonly Spread Alien Coniferous Trees in Estonia]. In: Kalender 2009, Tallinn: Olion, 2008, 128−131. (In Estonian)

Sander, H. Võõrokaspuud 19. sajandi Eestis [Introduced Conifers in Parks in the 19th Century]. In: Park on paradiis looduses ja kunstis [Park Is Paradise in Art and Nature]. Tartu: Estonian University of Life Sciences, 2009, p. 198-215. (In Estonian)

Sander, H., Meikar, T. Eksootilised okaspuud Eesti metsakultuurides [Exotic Conifers in Estonian Forest Plantations]. Metsanduslikud uurimused = Forestry studies, 2004, No. 40, p. 41-64. (In Estonian)

Sander, H., Meikar, T. Exotic Coniferous Trees in Estonian Forestry After 1918. Allgemeine Forst-und Jagdzeitung, 2009, No. 180, p. 158−169.

Sander, H., Läänelaid, A. The Dunkeld larch (Larix × marschlinsii Coaz) in Estonia. Dendrobiology, 2007, 57(1), p. 73−80.

Sander, H., Paal, T., Meikar, T., Läänelaid, A., Abner, O., Elliku, J. Eesti pargid maastiku ja taimestiku liigirikkuse mitmekesistajatena [Estonian Parks As the Diversifiers of Landscape and Species Richness]. In: Kaasaegse ökoloogia probleemid: Eesti ökoloogia globaliseeruvas maailmas: Eesti IX ökoloogiakonverentsi lühiartiklid [Problems of Contemporary Economy: Estonian Economics in the Globalizing World: Short Articles of Estonian IX Ecology Conference]. Tartu: Teadusühing "IM SAARE", 2003, p. 294−302. (In Estonian)

Sander, H., Abner, O., Elliku, J., Roht, U. Võõrpuittaimede liigirikkus Eestis [Species Richness of Alien Woody Plants in Estonia]. In: Kaasaegse ökoloogia probleemid. Loodushoiu majandushoovad [The Problems of Contemporary Ecology. Economic Currents of Nature Conservation]. Tartu: Teadusühing IM SAARE, 2006, p. 183-189. (In Estonian).

Sander, H., Elliku, J., Roht, U. Levinumate võõrokaspuude introduktsioon ja metsistumine Eestis [The Introduction and Running Wild of the Most Common Alien Conifers in Estonia]. In: ELUS-i Aastaraamat. Tallinn: TA kirjastus, 2006, p. 159-184. (In Estonian).

Sander, H., Elliku, J., Roht, U. Eesti parkide ja kollektsioonide levinumate võõrlehtpuude ja-põõsaste introduktsioonist ja metsistumisest [About the Introduction and Turning Wild of Most Common Alien Deciduous Trees and Shrubs in Estonian Parks and Collections]. In: Eesti Looduseuurijate Seltsi aastaraamat. Tartu: Eesti Looduseuurijate Selts, 2008, p. 78−102. (In Estonian)

Sander, H., Elliku, J. Parkide võõramaised puittaimed [Alien Woodi Plants in Parks]. In: Järvamaa. loodus, aeg, inimene. Jyväskylä: Gummerus Printing, 2007, p. 158−171. (In Estonian).

Paivel, A., Sander, H. Eesti liigirikkamate kollektsioonide puittaimed aastatel 1954-1968 [Woody Plants of Estonian Collections Rich in Species in 1954-1968]. In: Eesti dendrofloora uuringud [Researches of Woody Plants of Estonia], VIII, 2004, p. 54−93. (In Estonian)

Kanger, M., Sander, H. Kodu-ja võõramaiste puittaimede ülevaade Eduard Viiroki poolt aastatel 1926-1936 kogutud materjali alusel [Overview of Indigenous and Alien Woody Plants Based on Materials Collected by Eduard Viirok in 1926-1936]. In: Eesti dendrofloora uuringud [Researches of Woody Plants of Estonia], VIII, 2004 p. 5−53 (In Estonian)

Kull, K. Võõras ja oma pargis [Foreign and Native in a Park]. In: Park on paradiis looduses ja kunstis [Park Is Paradise in Art and Nature]. Tartu: Estonian University of Life Sciences, 2009. p. 342-351. (In Estonian)

Maiste, J. Eesti mõisad [Manorial Architecture in Estonia]. Tallinn: Kunst, 1996, 456 p. (In Estonian)

Maiste, J. 101 Eesti mõisa [101 Estonian Manors]. Tallinn: Varrak, 2014, 216 p. (In Estonian)

Hein, A. Palmse/Palms. Ein Herrenhof in Estland [Palmse. A Manor House in Estonia]. Tallinn: Hattorpe, Eesti Entslükopeediakirjastus, 1996, 239 p. (In Estonian)

Hein A. Hüljatud mõisad [Ghost Manors of Estonia]. Tallinn: Hattorpe, 1996, 199 p. (In Estonian)

Hein, A. Eesti mõisad - 250 fotot aastaist 1860-1939 [Estonian Manors – 250 Photos in 1860-1939]. Tallinn: Tänapäev, 2003, 271 p. (In Estonian)

Hein, A. Eesti mõisaarhitektuur historitsismist juugendini [Estonian Manor Architecture from Historicism to Art Nouveau]. Tallinn: Hattorpe, 2003, 374 p. (In Estonian)

Rosenberg, T. Eesti mõisad [Estonian Manors]. Tallinn: Olion, 1994, 304 p. (In Estonian)

Sinijärv, U. Pargid kaitsealuste objektidena [Parks as Objects of Protection]. In: Parkide restaureerimine [Restoration of Parks]. Tartu College of Tallinn University of Technology, Tartu, Estonia, 2008, p. 179-182. (In Estonian)

Abner, O., Konsa, S., Lootus, K., et. al. Eesti pargid I [Estonian Parks I]. Tallinn: Keskkonnaminiseerium, Muinsuskaitseamet, 2007, 400 p. (In Estonian)

Abner, O., Konsa, S., Lootus, K., et. al. Eesti pargid II [Estonian Parks II]. Tallinn: Keskkonnaminiseerium, Muinsuskaitseamet, 2012, 400 p. (In Estonian)

Palm, P. Eesti looduskaitsealuste parkide puittaimestik 19.-20. sajandil [Woody Plants in Estonian Parks Under Nature Protection from 19th to 20th Centuries]. Master Thesis. Estonian University of Life Sciences, 2009. 85 p. (In Estonian)

Palm, P. Eesti looduskaitsealuste parkide puittaimestik 19.-21. sajandil. Soovituslik nimekiri liikidest, mida kasutada ajalooliste parkide restaureerimisel [Woody Plants in Estonian parks Under Nature Protection in the 19th – 21th Century. A List of Recommended Plant Species for Restored Historical Parks]. Acta Architecturae Naturalis, 2013, No. 1, p. 57-72. (In Estonian)

Uhrin, P., Supuka, J. Quality Assessment of Urban Trees Using Growth Visual and Chlorophyll Fluorescence Indicators. Ekologia, 2016, No. 35(2), p. 160-172.

Sulieman, H. M., Mohammed, M. H. 2014. Patterns of Woody Plant Species Composition and Diversity in Dinder National Park, Sudan. University of Kordofan Journal of Natural Resources and Environmental Studies, 2014, No. 1(1), p. 26-36.

Yong, W., Xu Jie, X., Gang, Y., Zhenghuan, W. The Composition of Common Woody Plant Species and Their Influence on Bird Communities in Urban Green Areas. Biodiversity Science, 2014, No. 22(2), p. 196-207.

Šantrůčková, M. The Topographical Changes Created by the Landscape Design Activities. Case Study of the Czernin Parks, Bohemia. Acta Universitatis Carolinae. Geographica. Univerzita Karlova, 2016, No. 51(1), p. 61-71.

The Florence Charter. International Charter for the Historic Gardens, adopted by the ICOMOS-IFLA Committee for Historic Gardens, meeting in Florence 1981. Addendum to the Venice Charter [online 09.09.2016.]. http://www.icomos.org/charters/gardens_e.pdf

Abner, O., Elliku, J., Paivel, A., Sander, H. Eesti puittaimede kollektsioonid [Collections of Woody Plants in Estonia.] In: Dendroloogilised uurimused Eestis III [Dendrological Studies in Estonia. Part III]. Tallinn, 2002, p. 74–103. (In Estonian)

Elliku, S. Field Report Virumaa võõramaiste puittaimede kommenteeritud nimestik [The commented list of introduced species in Virumaa county], 1996. (In Estonian)

Elliku, J., Paivel, A., Sander, H. Dendroflora of arboreta and parks protected by the Nature Conservation Act in Saaremaa (1952-1996), 1997. Tallinn.

Sander, M. Field Report, Pärnu maakonna ja linna ning Sindi linna looduskaitsealuste parkide ja puiesteede ülevaade ning puittaimesiku nimestik [The list of woody plants of parks and alleys protected by the Nature Conservation Act in Pärnu town and county and town of Sindi], 1996. (In Estonian)

Aaspõllu, A. 1984. Mõisaparkide inventeerimismaterjalid rajoonide kaupa [The Inventory Materials of Manor Parks by Counties]. Eesti Metsanduse ja Looduskaitse Teadusliku Uurimise Instituut [Estonian Institute of Forestry and Environmental Protection Research]. Spetsiaalne Konstrueerimisbüroo [Special Construction Bureau], ENSV Metsanduse ja Looduskaitse Ministeerium [Ministry of Forestry and Environmental Protection of Soviet Estonia]. (In Estonian)

Downloads

Published

27-04-2021

How to Cite

Nutt, N., & Kubjas, A. (2021). The model of trees for the restoration of historical manor parks in Estonia. Landscape Architecture and Art, 17(17), 22–29. https://doi.org/10.22616/j.landarchart.2020.17.03